Algemene Voorwaarden

Allenieuwetrouwkaarten.nl onderdeel van StudioLEiN gevestigd te Rotterdam.

Artikel 1. Algemeen
1. StudioLEiN, hierna te noemen "StudioLEiN", houdt zich bezig met het grafisch en interieur ontwerp,beheert diverse websites waaronder Allenieuwetrouwkaarten.nl en neemt opdrachten aan betreffende levering van artikelen t.b.v. huwelijken, vrijgezellenfeesten en liefde, één en ander in de ruimste zin.
2. Allenieuwetrouwkaarten.nl is een handelsnaam van StudioLEiN Waar Allenieuwetrouwkaarten.nl vermeld staat mag ook StudioLEiN worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Allenieuwetrouwkaarten.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Allenieuwetrouwkaarten.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;Producten: de door Allenieuwetrouwkaarten.nl beschikbaar gestelde advertentie
Dienstverlening: de door of namens Allenieuwetrouwkaarten.nl al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Afnemer aan Allenieuwetrouwkaarten.nl.Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Allenieuwetrouwkaarten.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.Overmacht: elke van de wil van Allenieuwetrouwkaarten.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Allenieuwetrouwkaarten.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Allenieuwetrouwkaarten.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende(rechts)handelingen van Allenieuwetrouwkaarten.nl en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Allenieuwetrouwkaarten.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Allenieuwetrouwkaarten.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst en indien en voor zover Allenieuwetrouwkaarten.nl een Order aanvaardt of door Allenieuwetrouwkaarten.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3.Contractant heeft tot 5 werkdagen na het aangaan van de Overeenkomst de mogelijkheid af te zien van de Overeenkomst. Dit dient middels een aangetekend schrijven plaats te vinden.
4. Minimaal 4 weken voor het einde van de overeengekomen periode wordt Afnemer hiervan per email op de hoogte gesteld. BeŽindiging van de overeenkomst vindt plaats na berichtgeving voor de aangegeven reactiedatum. Automatisch wordt Overeenkomst beŽindigd.
5. Alle opgaven door Allenieuwetrouwkaarten.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Allenieuwetrouwkaarten.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
6. Allenieuwetrouwkaarten.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen Orders niet te accepteren of uitsluitend te accepteren.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Allenieuwetrouwkaarten.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Plaatsingstermijnen
1. Een door Allenieuwetrouwkaarten.nl opgegeven plaatsingstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Allenieuwetrouwkaarten.nl geldende omstandigheden.
2. Indien Allenieuwetrouwkaarten.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de plaatsingstermijn ingaan op overeengekomen datum tussen Afnemer en Allenieuwetrouwkaarten.nl.

Artikel 7. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Allenieuwetrouwkaarten.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Allenieuwetrouwkaarten.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Allenieuwetrouwkaarten.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatieof andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door Allenieuwetrouwkaarten.nl aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Allenieuwetrouwkaarten.nl of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Allenieuwetrouwkaarten.nl en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Allenieuwetrouwkaarten.nl of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is Allenieuwetrouwkaarten.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software. Allenieuwetrouwkaarten.nl verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Allenieuwetrouwkaarten.nl zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Afnemer zal Allenieuwetrouwkaarten.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Allenieuwetrouwkaarten.nl bevoegd daartegen - mede namens Afnemer Ė verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Allenieuwetrouwkaarten.nl zijn medewerking verlenen.

Artikel 9. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, prijslijsten en/of offertes van allenieuwetrouwkaarten.nl, uitgedrukt in Euro, en exclusief omzetbelasting.. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Allenieuwetrouwkaarten.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 10. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Allenieuwetrouwkaarten.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door Allenieuwetrouwkaarten.nl aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. Alle aan Allenieuwetrouwkaarten.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Allenieuwetrouwkaarten.nl op te schorten. Indien op enig moment bij Allenieuwetrouwkaarten.nl gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Allenieuwetrouwkaarten.nl het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Allenieuwetrouwkaarten.nl al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Allenieuwetrouwkaarten.nl. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Allenieuwetrouwkaarten.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%. Indien Afnemer jegens Allenieuwetrouwkaarten.nl in verzuim is, is hij verplicht Allenieuwetrouwkaarten.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--,te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Indien Allenieuwetrouwkaarten.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Allenieuwetrouwkaarten.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. Allenieuwetrouwkaarten.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Allenieuwetrouwkaarten.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig)van de op grond van een Overeenkomst door Allenieuwetrouwkaarten.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Allenieuwetrouwkaarten.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Allenieuwetrouwkaarten.nl in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Allenieuwetrouwkaarten.nl (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Allenieuwetrouwkaarten.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Allenieuwetrouwkaarten.nl alle schade vergoeden die Allenieuwetrouwkaarten.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 12. Overmacht
Indien Allenieuwetrouwkaarten.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Allenieuwetrouwkaarten.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Allenieuwetrouwkaarten.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan Allenieuwetrouwkaarten.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Allenieuwetrouwkaarten.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Allenieuwetrouwkaarten.nl te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Allenieuwetrouwkaarten.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Allenieuwetrouwkaarten.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Allenieuwetrouwkaarten.nl in rekening te brengen.

Artikel 14. Overdracht van rechten en verplichtingen
Het is Allenieuwetrouwkaarten.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Allenieuwetrouwkaarten.nl worden overgedragen zal Allenieuwetrouwkaarten.nl Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Allenieuwetrouwkaarten.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Allenieuwetrouwkaarten.nl.

Artikel 15. Toepasselijk recht,
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Aanbieders trouwkaarten

trouwkaartjes_creativeservices
Trouwkaarten stijlvolle trouwkaarten
trouwkaarten le chic cards
Trouwkaarten Studio koekepeer
Trouwkaarten Fientje & Co
trouwkaarten koning kaart
Trouwkaarten Bestellen op Alle nieuwe Trouwkaarten
trouwkaarten gem cards
Gupje
Trouwkaarten bestellen bij Ik blijf je trouw
Trouwkaarten Leintjes
Trouwkaarten liefs van anet
trouwkaarten leintjes exclusief
trouwkaarten bloom09
trouwkaarten
Trouwkaarten snoesjes